PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO VALGAU.LT PARDUOTUVĖJE INTERNETE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi VALGAU.LT parduotuve (toliau – „valgau.lt“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi valgau.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2.   Valgau.lt parduotuvė yra prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams arba verslui vykdyti.

1.3.   Valgau.lt parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB Aridėja, kurios registracijos adresas: Nedėldaržis Nr.7, LT-69369, Marijampolės sav., juridinio asmens kodas 302519018, PVM mokėtojo kodas LT100012845615 (toliau – „Pardavėjas“). Valgau.lt parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės arba kitiems juridiniams asmenims, kurie naudojasi valgau.lt parduotuvės platforma.

1.4.   Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis valgau.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis valgau.lt parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis valgau.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir taip pat juridiniai asmenys.

1.5.   Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia valgau.lt parduotuvėje prekių užsakymą ir apmoka užsakymą.

1.6.   Pirkėjui gali būti nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo valgau.lt parduotuvėje jei pardavėjas yra aktyvavęs susipažinimo ir sutikimo su taisyklėmis funkciją ir pirkėjas nepatvirtina to paspausdamas atitinkamą sutikimo mygtuką. Tokiu atveju yra laikoma, kad  pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais kai Pardavėjas nėra aktyvavęs patvirtinimo apie susipažinimo ir sutikimo su sutartimi funkcijos, Pirkėjo apmokėjimas už užsakytas prekes traktuojamas jog Pirkėjas besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.7.   Valgau.lt pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

1.8.   Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Pardavėjas atsižvelgdamas į valgau.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus ir/ar dėl kitų veiksnių, turi teisę riboti prekių užsakymą ir apmokėjimą.

1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi valgau.lt parduotuvės paslaugomis jeigu Pirkėjas valgau.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių. Tokie atvejai turi būti aptariami tarpusavio susitarimu. Užklausą tokių sandorių poreikiui Pirkėjas turėtų siųsti Pardavėjui elektroniniu paštu [email protected]

1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti valgau.lt parduotuvės veiklą.

1.14. Pardavėjas šiuo informuoja Pirkėjui, kad jis parduotuvėje valgau.lt gali vykdyti ne tik Pardavėjui nuosavybės teise priklausančių prekių prekybą, bet gali leisti savo prekes pardavinėti ir kitiems Pardavėjams pasinaudojant parduotuvės valgau.lt platforma. Už kitų pardavėjų, kurie naudojasi valgau.lt platforma kaip savo prekių pardavimo įrankiu, prekių teisėtumą valgau.lt neatsako.

1.15. Pardavėjas neatsako už tai, kad valgau.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Taip pat gali skirtis prekės nuotrauka internetinėje parduotuvėje nuo prekės vaizdo ant pakuotės. Pirkėjas apie tai yra informuotas.

1.16.  Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už valgau.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

1.17.  Pardavėjas prekių kokybės garantijos nesuteikia. Prekių galiojimo terminus, sudėtį ir kokybę nurodo prekių gamintojas ant prekių pakuotės ir garantuoja už jos tikslumą.

1.18.  Pardavėjas įsipareigoja  prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

1.19. Pirkėjas, norėdamas naudotis valgau.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes privalo užpildyti valgau.lt parduotuvės sistemoje pateiktą prekių užsakymo anketą. Pirkėjas yra atsakingas, kad užsakymo anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis.

1.20. Tais atvejais, kai gavęs prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio, per tris kalendorines dienas privalo kreiptis į Pardavėją elektroniniu paštu [email protected]

1.21. . Valgau.lt laikysis gamintojų nurodytų prekių laikymo ir gabenimo reikalavimamų, todėl esant žemesnei kaip -2 °C ir aukštesnei kaip +25 °C temperatūrai į paštomatus prekių nesiųs. Esant tokiom oro sąlygoms parduotuvės sistema gali neleisti suformuoti užsakymo ir apmokėti.

1.22. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia jokių garantijų dėl prekių gabenimo ir pristatymo, kai užsakymas jau yra perduotas siuntų tarnybai.

2. Sutarties atsisakymas

2.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti valgau.lt parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu: [email protected].

2.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta). Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

2.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

3.  Apsikeitimas informacija

3.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

3.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu ([email protected]) ar telefonu 8 686 08077.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).

5.Juridiniai duomenys

Maisto tvarkymo subjekto atpažinimo numeris 180001847

UAB Aridėja
Įmonės kodas: 302519018
PVM mokėtojo kodas: LT100012845615
Adresas: Nedėldaržis Nr.7
LT-69369 Marijampolės sav.

IBAN:  LT667300010122598332
Bankas: Swedbank
SWIFT: HABALT22


Krepšelis